• Status,  [email protected]

    try

    try ทุกพยายาม หาอะไรทำให้ มันจุดคิด ในสิ่งที่ผิดพลาด และหาทางแก้ไข ปัญหา ทุกวัน ทุกวัน …… แต่ ทุกครั้งที่อยู่คนเดียว ก็ หยุดคิดไม่ได้ รู้และว่าผิด ….. แต่มันก็หยุดคิดไม่ได้ ทำได้แต่ คิดว่าให้ตัวเองรับรู้ว่า ผิด …. และทำให้มันอยู่กับของเราเองเท่านั้น ….. ไม่เกี่ยวกับใคร …. ทำให้มันจริงที่ตัวเราเอง และอยู่ในความคิดของตัว …. ควบคุม มันทุกวันให้มันผ่านไป …. คิดแค่ให้มันผ่านไปวัน ๆ…