Status,  [email protected]

บอกให้หมด

บอกให้หมด อย่าเก็บมันไว บอกตัวกุเอง เตรียด ใจกุแม่ง คนเดียวก็อยู่ได้ไม่ได้ ชีวิตนี้คือประการ หรือว่ะเจ็บปวดจัง ถ้าเขาไม่รีกเรา หรือกุเห็นแกตัวเอาความสบายใจไปเมื่อบอก แต่มันก็จริงนะ กุเห็นแกตัว

mm

จดหมายที่เธอไม่ได้อ่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *